CÁC YẾU TỐ HUẤN LUYỆN THÀNH CÔNG

CÁC YẾU TỐ HUẤN LUYỆN THÀNH CÔNG

ĐỘNG LỰC 

1. Hỗ Trợ Điều Hành

 • Khởi động/hỗ trợ điều hành
 • Trao đổi thông tin liên tục
 • Gắn kết chặt chẽ với tầm nhìn/mục tiêu kinh doanh

2. Động Lực Quản Lý

 • Cải thiện hiệu suất
 • Phát triển chuyên môn
 • Thành tích / chứng nhận

PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG 

3. Đào Tạo Huấn Luyện

 • ILT, VILT, OnDemand
 • Ứng dụng kỹ năng & nhập vai
 • Củng cố, tăng cường kỹ năng

4. Hỗ Trợ Lĩnh Vực

 • Đào tạo cho người huấn luyện
 • Nhận phản hồi và liên tục cải tiến

TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH

5. Nhịp Độ & Kỳ Vọng

 • Khi nào, như thế nào, với bằng chứng gì?
 • Kế hoạch huấn luyện, báo cáo huấn luyện theo lĩnh vực

6. Theo Dõi & Đo Lường

 • Làm đúng yêu cầu và đảm bảo chất lượng
 • Liên kết với các mục tiêu về hiệu suất
 • Chứng nhận huấn luyện

 

Trả lời